Welcome...

Thursday, April 27, 2017 09:51
(3 votes)

Welcome to Hmong Christian Music Ministry Home Page...

Zoo sab kws koj siv sijhawm tuaj saib peb Moob Ntseeg Yexus lub suab hu nkauj qhuas Vaajtswv lub website. Txawm yog nwg tseem tuncua ntau yaam los thov suavdlawg ua sab ntev hab tau yog mej pum tej yaam kws tsimnyog tseem yuav tau hloov hab khu nua los xob ua sab dleb, sau email lossis message rua peb huv facebook qha peb paub; peb txaus sab yuav txhimkhu kuas zoo pub rua peb suavdlawg tau tuaj ntoj ncig saib hab noog tej suab nkauj lug txhawb peb txujkev ua neej.

 

Tau yog mej muaj tej nkauj qhuas Vaajtswv tshab kws mej txaus sab muab tso pub rua suavdlawg noog ua kev txhawbzug lossis qha rua suavdlawg paab mej yuav nua los xob ua sab dleb qha rua peb, peb txaus sab yuav muab tso tawm pub dlawb rua mej xwb.

 

Note: To be able to save your playlist, you need to create an account with us and your account also need an approval by our webmaster. Hmong Christian Music Ministry does not send spam ever. in fact, we deplore spammers; so that we reserve our right to terminate your account who we discover are involved with spam.

 

Thank you for Stopping by...
Hmong Christian Music Ministry Team

Read 22609 times Last modified on Saturday, May 06, 2017 11:30
Login to post comments