Welcome...

Thursday, 27 April 2017 09:51
(4 votes)

Welcome to Hmong Christian Music Ministry Home Page.

 

Zoo sab kws koj siv sijhawm tuaj saib peb Moob Ntseeg Yexus lub suab hu nkauj qhuas Vaajtswv lub website. Txawm yog nwg tseem muaj kev tuncua ntau yaam los thov suavdlawg ua sab ntev hab tau yog mej pum tej yaam kws tsimnyog tseem yuav tau hloov hab khu nua los xob ua sab dleb, sau email lossis message rua huv facebook nuav qha peb paub; peb txaus sab yuav txhimkhu kuas zoo dlua qub pub rua peb suavdlawg tau tuaj ntoj ncig saib hab noog tej suab nkauj lug txhawb peb txujkev ua neej.

 

Tau yog mej muaj tej nkauj qhuas Vaajtswv tshab kws mej txaus sab muab tso pub rua suavdlawg noog ua kev txhawbzug lossis qha rua suavdlawg paab mej yuav nua los xob ua sab dleb qha rua peb, peb txaus sab yuav muab tso tawm pub dlawb rua mej xwb.

 

Thov Vaajtswv foom koob nchuav moov rua txhua tug kws siv sijhawm tuaj saib peb nubnua.

 

Thank you for Stopping by...
Hmong Christian Music Ministry Team

Read 40394 times Last modified on Monday, 21 August 2017 15:49
More in this category: Live Streaming »

User Form

Visitors Counter

TodayToday32
YesterdayYesterday56
This WeekThis Week42
This MonthThis Month1876
Up to DateUp to Date1570186

Who's Online

We have 461 guests and no members online